Главная Новости

Кодекс України про надра 2014

Опубликовано: 01.09.2018

видео Кодекс України про надра 2014

Пісок добувають незаконно! - прокурор (сюжет Чернігівської ОДТРК 25.09.2014)

.

Кодекс України про надра (Кодекс Украины о недрах)Завданням Кодексу України про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян (Задачей Кодекса Украины о недрах является регулирование горных отношений с целью обеспечения рационального, комплексного использования недр для удовлетворения потребностей в минеральном сырье и других потребностей общественного производства, охраны недр, гарантирование при пользовании недрами безопасности людей, имущества и окружающей природной среды, а также охрана прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан).


4 13 41 год Довірен ст 241 ЦК недійсна представн що подав позов

Гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", цим Кодексом та іншими актами законодавства України, що видаються відповідно до них (Горные отношения в Украине регулируются Конституцией Украины, Законом Украины "Об охране окружающей природной среды", этим Кодексом и другими актами законодательства Украины, которые издаются в соответствии с ними).


У суді обірвалася відеоконференція з обвинуваченим у корупції

Скачати Кодекс України про надра станом на 01.01.2014 рік. (Скачать Кодекс Украины о недрах )

Кодекс про надра України (Зміст) (Кодекс о недрах Украины(Содержание))

Розділ 1. Загальні положення (Общие положения).

Глава 1. Основні положення (Основные положения).

Глава 2. Надання надр у користування (Предоставление недр в пользование).

Глава 3. Права та обов'язки користувачів надр (Права и обязанности пользователей недрами).

Глава 4. Плата за користування надрами (Плата за использование недр).

Розділ 2. Геологічне вивчення надр (Геологическое изучение недр).

Розділ 3. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин, а також ділянок надр, наданих у користування, не пов'язане з видобуванням корисних копалин (Государственный учет залежей, запасов и проявлений полезных ископаемых, а также участков недр, предоставленных в пользование, не связанный с добычей полезных ископаемых).

Розділ 4. Проєктування, будівництво і введення в експлуатацію гірничодобувних об'єктів, а також підземних споруд, не повязаних з видобуванням корисних копалин (Проектирование, строительство и введение в эксплуатацию горнодобывающих объектов, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых).

Розділ 5. Користування надрами для розробки родовищ корисних копалин і для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (Пользование недрами для разработки месторождений полезных ископаемых и для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых).

Розділ 6. Охорона надр (Охрана недр).

Розділ 7. Державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною (Государственный контроль и надзор за ведением работ по геологическому изучению недр, их использованием и охраной).

Розділ 8. Споры з питань користування надрами. Відповідальність за порушення законодавства про надра. (Споры по вопросам пользования недрами. Ответственность за нарушение законодательства о недрах).

Глава 5. Вирішення спорів з питань користування надрами (Решение споров по вопросам пользования недрами).

Глава 6. Відповідальність за порушення законодавства про надра (Ответственность за нарушение законодательства о недрах).

Розділ 9. Міжнародні відносини (Международные отношения).

rss